Chào m?ng b?n d?n v?i Website Phòng GD&ÐT Tp.M? Tho
 
Ngày 30 tháng 3 năm 2017
 
                Trang chủ
 
Tin tức
Phòng GD&ĐT
Thông tin trường
Thanh tra
Thí vụ
Đoàn thể
Văn bản
Thủ tục hành chính
Thi đua khen thưởng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lịch công tác
PCGD-CMC-HTCĐ
Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ
Dân vận chính quyền
Website các trường
Giáo dục Pháp luật
Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
 
 
Văn
Sinh
Sử
Tin học
Địa
TD+QP-AN
GDCD
Công Nghệ
Anh
HĐGDNGLL
Pháp
TV-TB
Toán
YTHĐ
Âm Nhạc
Hóa
Mỹ Thuật
HĐGD Nghề PT và HĐGDHN
Đoàn đội
 
 
      Thư Viện Ảnh
                   
::.   Lượt truy cập

 
 
Liên kết Website

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thông báo
 
Điểm thi xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tào TP. Mỹ Tho năm học 2016 - 2017
  (25/01/2017)
Danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 Năm 2017
  (12/01/2017)
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2016 - 2017
  (30/12/2016)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo TP. Mỹ Tho năm học 2016 - 2017
  (09/12/2016)
Kế hoạch liên ngành triển khai cuộc thi sáng tạo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thành phố Mỹ Tho năm học 2016-2017
  (30/11/2016)
Quyết định kiểm tra chuyên đề lập kế hoạch giáo dục
  (17/11/2016)
Quyết định kiểm tra chuyên đề hoạt động giáo dục
  (17/11/2016)
Kế hoạch số 827/KH-PGDĐT về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2016 – 2017
  (23/09/2016)
Công văn 856/PGDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017
  (23/09/2016)
Công văn 699/PGDĐT tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2016 - 2017
  (16/08/2016)
Cây bàng vuông
  (12/07/2016)
Cong so 3179/BGDDT-VP ngay 29/6/2016 cua Bo GDDT V/v Chan chinh thuc hien Ke hoach thoi gian nam hoc
  (04/07/2016)
Cong van so 431/KH-BGDDT ngay 22/6/2016 cua Bo GDDT ke hoach thuc hien de an "Phat trien dao tao tu xa giai doan 2015-2020"
  (04/07/2016)
Quyet dinh so 2186/QD-BGDDT ngay 28/6/2016 cua Bo truong Bo GDDDT Ban hanh Chuong trinh boi duong theo tieu chuan chuc danh nghe nghiep Giao vien mam non hang II
  (04/07/2016)
Quyet dinh so 2188/QD-BGDDT ngay 28/6/2016 cua Bo truong Bo GDDT Ban hanh Chuong trinh boi duong theo tieu chuan chuc danh nghe nghiep Giao vien mam non hang III
  (04/07/2016)
Quyet dinh so 2189/QD-BGDDT ngay 28/6/2016 cua Bo truong Bo GDDT Ban hanh Chuong trinh boi duong theo tieu chuan chuc danh nghe nghiep Giao vien mam non hang IV
  (04/07/2016)
Cong van so 33/KH-SGDDT ngay 30/6/2016 cua So GDDT Ke hoach tuyen truyen ve doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao tren dia ban tinh Tien Giang
  (04/07/2016)
Ket qua ky thi giao vien lam Tong phu trach Doi gioi capTinh nam hoc 2015-2016
  (12/05/2016)
Chi thi so 1572/CT-BGDDT ngay 12/5/2016 cua Bo GDDT ve viec tang cuong cac giai phap phong, chong tai nan thuong tich, duoi nuoc cho tre em, hoc sinh, sinh vien
  (13/05/2016)
Cong van so 450/SGDDT-TT ngay 19/4/2016 cua So GDDT Tien Giang V/v chan chinh viec day them, hoc them, thu chi ngoai ngan sach, dong phuc va thai do cu xu voi hoc sinh
  (06/05/2016)
Thông báo về việc chuyển công tác đối với công chức, viên chức năm 2016
  (12/04/2016)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo TP. Mỹ Tho năm 2015 - 2016
  (12/11/2015)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ làm kỷ niệm chương năm 2015.
  (05/05/2015)
Thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  (31/12/2014)
Điều động giáo viên giao lưu môn Bóng đá 22/12
  (16/12/2014)
Quyết định trọng tài Điền kinh 2014 - 2015
  (16/12/2014)
KH Tỗ chức Bóng đá giao hữu 22/12
  (16/12/2014)
Phân công tiếp Đoàn Awsom
  (16/12/2014)
Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 02/12/2014 của Bộ GDĐT về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
  (18/12/2014)
Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.
  (18/12/2014)
Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục.
  (18/12/2014)
Công văn số 2053/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 09/12/2014 của Sở GDĐT về việc đánh giá ngoài (đợt 2) các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2014 - 2015.
  (18/12/2014)
Hướng dẫn thống kê online
  (22/12/2014)
Kê hoạch tổ chức Bóng chuyền hơi 2014 - 2015
  (10/12/2014)
Điều lệ HKPĐ thành phố Mỹ Tho môn Điền kinh năm học 2014 - 2015
  (10/12/2014)
Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, họ thêm đối với giáo dục tiểu học
  (07/11/2014)
Công văn số 6169/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2014 của Bộ GDĐT về việc thực hiện đánh giá học sinh tểu học theo Thông tư 30/2014
  (07/11/2014)
Công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, "sân chơi" trí tuệ
  (07/11/2014)
Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ GDĐT về việchướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trươnờngmầm non
  (07/11/2014)
Kết quả thi Văn hay chữ tốt cấp Tỉnh năm học 2014 - 2015
  (11/11/2014)
V/v tiếp tục triển khai phong trào đọc và làm theo báo Đội năm học 2014-2015
  (03/11/2014)
Công văn số 6120/BGDĐT-CTHSSV ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc phát động và ớng dẫn cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet cho học sinh tiểu học, THCS năm học 2014 - 2015.
  (31/10/2014)
Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 ủa Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
  (31/10/2014)
Công văn 6169/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2014 của Bộ GDĐT về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014.
  (31/10/2014)
Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2014 - 2015
  (09/10/2014)
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2014 - 2015
  (10/10/2014)
Chỉ thị 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015
  (04/09/2014)
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
  (04/09/2014)
Công văn số 4555/BGDĐT-PC ngaày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 về công tác pháp chế
  (04/09/2014)
Công văn số 4709/BGDĐT-CTHSSV ngày 29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn c tác hoọc sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015
  (04/09/2014)
Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015
  (04/09/2014)
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2014
  (04/09/2014)
Nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (27/08/2014)
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015
  (27/08/2014)
Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  (15/08/2014)
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đầu năm học 2014 - 2015
  (15/08/2014)
Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2013 - 2014
  (07/01/2014)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cho viên chức trúng tuyển vào ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2013 - 2014
  (07/01/2014)
Quyết định phê duyệt danh sách tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2013 - 2014
  (07/01/2014)
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2013 - 2014
  (07/01/2014)
Thông báo v/v nhận thẻ dự thi phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT thành phố Mỹ Tho năm học 2013-2014
  (19/12/2013)
Lịch ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2013-2014
  (03/12/2013)
Kết quả thi Hát Quốc ca - Đội ca - Tự giới thiệu vể trường
  (03/11/2013)
Kết quả Hội thi Hát Quốc ca - Đội ca - Tự giới thiệu về trường
  (10/10/2013)
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Mỹ Tho năm học 2013-2014
  (31/10/2013)
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM SẢN PHẨM HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
  (07/05/2013)
Kế hoạch Phong trào thi đua yêu nước năm 2013
  (14/05/2013)
KẾT QUẢ CHẤM SẢN PHẨM HỘI THI SÁNG TẠO TTNND 2013
  (05/06/2013)
Kết quả Sáng tạo TTNNĐ và Sáng tạo Kỹ thuật năm 2013
  (05/06/2013)
Kết quả sáng kiến kinh nghiệm năm 2012 - 2013 và Bổ sung hồ sơ thi đua năm 2013
  (09/05/2013)
Kết quả thi Tin học Trẻ 2012 - 2013 cấp thành phố
  (04/05/2013)
Danh sách học sinh dự thi Tin học Trẻ cấp Tỉnh 2013
  (04/05/2013)
Kết quả thi Toán trên Internet cấp thành phố năm 2012 - 2013
  (25/03/2013)
Danh sách học sinh dự thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm 2012 2013
  (26/03/2013)
KE HOACH VA HO SO DU THI SANG TAO TNND (CUA HOC SINH) MOI
  (14/03/2013)
KE HOACH VA HO SO DU THI SANG TAO KY THUAT (CUA GIAO VIEN) MOI
  (14/03/2013)
Tài liệu tập huấn kiểm định chất lượng
  (02/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề và Đáp án kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề thi và đáp án kì thi học sinh giỏi huyện năm 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề thi và đáp án kì thi học sinh giỏi huyện năm 2012_2013
  (01/03/2013)
Đề thi và đáp án kì thi học sinh giỏi huyện năm 2012_2013
  (01/03/2013)
Thông tư số 59/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
  (07/02/2013)
Quyết định số 5850/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non.
  (07/02/2013)
Công văn số 10/KH-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2013 - 2014.
  (07/02/2013)
Thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện dự thi cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013.
  (07/02/2013)
MAU DANH SACH THI IOE CAP TRUONG
  (03/12/2012)
DANH SACH GIAO VIEN TAP HUAN 6 CHUYEN DE CHUYEN MON BAC THCS (Ngày 27 và 28/10/2012)
  (19/10/2012)
thông báo thay đổi ngày công diễn và phát giải các tiết mục Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Mỹ Tho
  (25/10/2012)
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Giáo dục và Đào tạo
  (15/10/2012)
Hướng dẫn Tổng kết 6 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
  (18/10/2012)
hướng dẫn tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2012bậc THCS
  (09/10/2012)
BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC TP MỸ THO 2012 – 2013
  (10/10/2012)
KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM HỌC 2012-2013
  (08/10/2012)
BAO CAO TONG KET NAM HOC 2011-2012 - KE HOACH NAM HOC 2012-2013 . BAC THCS
  (21/09/2012)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (07/09/2012)
Lịch thi và kiểm tra định kỳ năm học 2012 -2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
Công văn của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 - 2013
  (28/08/2012)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
KE HOACH CUOC THI SANG TAO TTNND NAM HOC 2012 - 2013 và HO SO DU THI
  (21/08/2012)
KE HOACH HOI THI SANG TAO KY THUAT NAM HOC 2012 - 2013 và HO SO DU THI
  (21/08/2012)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Giáo dục Trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Thanh tra năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
CONG VAN và DANH SACH GIAO VIEN TAP HUAN TUYEN TRUYEN GIAO DUC PHAP LUAT
  (22/08/2012)
DANH SACH THANH TRA SU PHAM NHA GIAO NAM HOC 2012 - 2013. BAC THCS
  (22/08/2012)
Thống kê năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (22/08/2012)
MAU GIAO AN va SO KHBM CAC MON BAC THCS
  (22/08/2012)
CONG VAN TAP HUAN HE 2012 va DANH SACH GV THAM DU TAP HUAN . BAC THCS
  (20/08/2012)
Bảng tổng hợp kết quả thi đua
  (08/08/2012)
MAU BAO CAO DIEM KIEM TRA CHAT LUONG DAU NAM . BAC THCS
  (08/08/2012)
DANH SÁCH THANH TRA SƯ PHẠM NHÀ GIÁO BẬC THCS . NĂM HỌC 2012 - 2013 (DỰ THẢO)
  (02/08/2012)
Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013
  (02/08/2012)
Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013
  (02/08/2012)
Quyết định số 1727/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định V/v thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  (02/08/2012)
Công văn số 1010/SGDĐT-TTr của Sở GD&ĐT V/v Thực hiện nghiêm Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về dạy thêm học thêm
  (02/08/2012)
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 2012 Môn Âm Nhạc Bậc THCS
  (17/07/2012)
Công văn Liên ngành số 900/SGDĐT-STC ngày 09/7/2012 của Sở GD&ĐT và Sở Tài chính Tiền Giang Hướng dẫn định mức chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo
  (17/07/2012)
Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" của Thủ tướng Chính phủ
  (22/06/2012)
Lịch họp giao ban Hiệu trưởng năm học 2012 - 2013
  (18/06/2012)
MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA TẬP HUẤN HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
  (11/06/2012)
Thống kê cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2913
  (02/06/2012)
Dự thảo kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2012
  (02/06/2012)
Dự thảo nội dung bồi dưỡng Hè năm 2012
  (02/06/2012)
Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè 2012 và chuẩn bị năm học 2012 - 2013
  (01/06/2012)
Thông báo chiêu sinh lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2012
  (30/05/2012)
Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  (21/05/2012)
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ba nhành Quy định về dạy thêm, học thêm
  (21/05/2012)
bieu mau bao cao diem thi HK II bac THCS
  (15/05/2012)
bieu mau hai mat giao duc HK II bac THCS
  (15/05/2012)
Kết quả xét duyệt Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012
  (10/05/2012)
Mẫu tổng hợp xếp loại CBGVNV năm học 2011 2012
  (08/05/2012)
Mẫu dùng đánh giá giáo viên gián tiếp và nhân viên năm học 2011 - 2012
  (08/05/2012)
Hướng dẫn đánh giá CBGVNV năm học 2011 - 2012
  (07/05/2012)
Thuyên chuyển nội bộ năm hoc 2012 - 2013
  (07/05/2012)
Mẫu hồ sơ thi đua cuối năm học 2011-2012
  (04/05/2012)
Mẫu báo cáo phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" 2011-2012
  (04/05/2012)
Quyết định 4300/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  (02/05/2012)
Mẫu báo cáo điểm thi HK II
  (24/04/2012)
Kế hoạch tuyên truyền 333 năm Đô thị Mỹ Tho
  (20/04/2012)
Thông báo về sử dụng Atlat DLVN
  (19/04/2012)
Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
  (13/04/2012)
Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
  (13/04/2012)
Nghị định 31 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung
  (13/04/2012)
Báo cáo đội ngũ
  (13/04/2012)
Vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  (11/04/2012)
Quyết định thành lập đội tuyển học sinh lớp 5 và lớp 9 dự thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia năm học 2011 - 2012
  (11/04/2012)
Kết quả thi "Viết đúng - Viết đẹp" cấp Tỉnh năm học 2011 - 2012
  (11/04/2012)
Thư mời của Sở GD&ĐT Tiền Giang dự Hội nghị công tác tuyển sinh phổ thông năm học 2012 - 2013
  (11/04/2012)
kết quả thi Violympic trên internet cấp thành phố lần 2 - năm học 2011-2012
  (12/04/2012)
Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2012
  (12/04/2012)
Báo cáo về công tác Tổ chức
  (13/04/2012)
Hướng dẫn kiểm tra Học kỷ 2 năm học 2011 - 2012
  (04/04/2012)
Kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 của Sở GD&ĐT Tiền Giang
  (04/04/2012)
Kết quả thi viết đúng - viết đẹp cấp thành phố năm học 2011 - 2012
  (03/04/2012)
THÔNG BÁO SỐ 1 (Tin bão khẩn)
  (30/03/2012)
Kết quả cuộc thi sáng tạo TTNND (bổ sung)
  (27/03/2012)
Về việc quy định thời gian nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012
  (20/03/2012)
Lịch công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục Đào tạo TP.Mỹ Tho
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 1-năm học 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khồi 2 năm học 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 3 năm học 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 4 năm học 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 5 năm 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 6 năm 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 7 năm 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC cấp thành phố khối 8 năm 2011-2012
  (21/03/2012)
Kết quả thi VIOLYMPIC trên INTERNET cấp thành phố khối 9 na9m 2011-2012
  (21/03/2012)
KET QUA CUOC THI SANG TAO NAM 2012 CAP THANH PHO
  (19/03/2012)
DANH SACH SAN PHAM SANG TAO DU THI CAPTINH
  (19/03/2012)
Khảo sát nguồn nhân lực
  (15/03/2012)
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
  (13/03/2012)
Dự báo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012 - 2013
  (13/03/2012)
Thông báo tập huấn giáo dục hòa nhập
  (14/03/2012)
Về việc tổ chức cuộc thi “Giải toán trên máy tính cầm tay” Lớp 6, 7, 8 năm học 2011 - 2012.
  (12/03/2012)
Kết quả HKPĐ lần VIII -2012
  (10/03/2012)
Nâng lương năm 2012
  (08/03/2012)
Hướng dẫn việc thuyên chuyển năm học 2012- 2013
  (08/03/2012)
Đề cương tuyên truyền 45 năm thành lập thành phố Mỹ Tho
  (07/03/2012)
Điều chỉnh danh sách Hội đồng thi giải Toán trên Internet Khối 5
  (07/03/2012)
Kết quả thi Thiết bị dạy học tự làm cấp Thành phố năm học 2011-2012
  (06/03/2012)
Luật viên chức
  (05/03/2012)
Danh sách Hội đồng thi Giải Toán trên Internet cấp thành phố năm 2012
  (05/03/2012)
Kết quả Đá cầu HKPĐ tỉnh TG
  (02/03/2012)
Mẫu đăng ký dự thi Sáng tạo TNND năm 2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên Internet khối 3 năm học 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên Internet khối 4 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên Internet khối 5 cấp thành phố năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên Internet cấp thành phố khối 6 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên Internet cấp thành phố khối 7 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên internet cấp thành phố khối 8 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên internet cấp thành phố khối 9 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
kết quả thi tiếng anh trên internet cấp thành phố lần 2 năm 2011-2012
  (29/02/2012)
Kết quả thi đấu VOVINAM HKPĐ tỉnh
  (24/02/2012)
Hướng dẫn xét duyệt và Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012
  (27/02/2012)
Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT.BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54 của chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
  (24/02/2012)
Thông tư liên tịch thực hiện phụ cấp thâm niên
  (20/02/2012)
Những thao tác không nên khi sử dụng máy vi tính
  (20/02/2012)
Thông báo cuộc thi sáng tạo TTNĐ và STKT
  (22/02/2012)
Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cề cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
  (16/02/2012)
Kết quả giải Cầu lông KHPĐ tỉnh Tiền Giang
  (17/02/2012)
Kết quả thi đấu HKPĐ tỉnh Tiền Giang giai đoạn I
  (17/02/2012)
Điền kinh HKPĐ tỉnh Tiền Giang lần VIII- 2012
  (20/02/2012)
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Sở GD&ĐT Tiền Giang năm 2012
  (04/02/2012)
Cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
  (06/02/2012)
Kế hoạch tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non của Sở GD&ĐT Tiền Giang
  (07/02/2012)
Dự thảo ban hành Thông tư Dạy thêm - Học thêm của Bợ GD&ĐT
  (07/02/2012)
Công văn số 117 của Sở GD&ĐT Tiền Giang về việc tổ chức Hội thi "Viết đúng - viết đẹp" cấp Tỉnh năm học 2011 - 2012
  (08/02/2012)
Quyết định số 01 của UBND tỉnh Tiền Giang Ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang
  (08/02/2012)
Quyết định số 133 của UBND tỉnh Tiền Giang Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tình Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2020
  (08/02/2012)
Quyết định số 42 của UBND tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
  (08/02/2012)
Kiểm tra chất lượng Giữa học kỳ 2 năm học 2011 - 2012
  (09/02/2012)
Công văn số 79/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Tiền Giang về Kế hoạch kiểm tra công tác dạy - Học thêm
  (03/02/2012)
Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Thành phố năm học 2011 - 2012
  (03/02/2012)
Danh sách Hội đồng thi Tiếng anh trên Internet cấp thành phố khóa ngày 11/02/2012
  (04/02/2012)
Thông tư số 67/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học
  (09/01/2012)
Kiểm tra phân công chuyên môn học kỳ 2 năm học 2011- 2012
  (06/01/2012)
Công văn số 9197 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức
  (29/12/2011)
Công văn số 1947 của Sở GD&ĐT Tiền Giang về việc Hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh Công văn số 1880
  (29/12/2011)
Công văn số 9749/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá HK1 môn Tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011 - 2012
  (03/01/2012)
Triển khai thực hiện tháng cao diểm hưởng ứng "Năm An toàn giao thông 2012"
  (26/12/2011)
Hướng dẫn chương trình rèn luyện đội viên
  (26/12/2011)
Công văn số 1007 của Bộ GD&ĐT xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chương trình giáo dục trường mầm non
  (23/12/2011)
Cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên Tiếng Anh
  (23/12/2011)
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT
  (14/12/2011)
Công văn số 8382/BGDĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT
  (14/12/2011)
Hồ sơ trường năm học 2011-2012
  (14/12/2011)
Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
  (15/12/2011)
Tang cuong ANTT trong truong hoc
  (17/12/2011)
Ho so kiem tra truong chuan Quoc gia Trung hoc
  (17/12/2011)
Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
  (18/12/2011)
Quyết định 2406/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
  (20/12/2011)
Báo cáo kết quả về Kiến thức ANQP
  (09/12/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (05/12/2011)
Hồ sơ cuộc thi sáng tạo TNNĐ năm 2011 - 2012
  (23/11/2011)
Báo cáo công tác VSTBPN
  (26/11/2011)
Vận động cứu trợ
  (25/11/2011)
Thông báo gửi đề kiểm tra định kỳ năm học 2011- 2012
  (25/11/2011)
Hồ sơ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2011 - 2012
  (23/11/2011)
Văn bản tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia
  (14/11/2011)
Bầu chọn Vịnh Hạ Long
  (10/11/2011)
CV UBND TP về xử lý các đối tượng vẽ tranh đường phố, xử lý lĩnh vực đóng BHYT
  (08/11/2011)
VC 3743/UBND TP
  (08/11/2011)
CV 3750 UBND TP
  (08/11/2011)
Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với GV Mầm Non
  (28/10/2011)
Điều lệ HKPĐ năm 2011 - 2012
  (29/08/2011)
Báo cáo chuyên môn Bậc Tiểu học năm học 2011 - 2012
  (15/08/2011)
Thông báo đổi lịch tập huấn Đổi mới PPDH tích cực tiểu học hè 2011
  (22/07/2011)
kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2011 (có điều chỉnh địa điểm)
  (08/08/2011)
Báo cáo định kỳ về tình hình tu sửa cơ sở vật chất trường học năm 2011.
  (12/07/2011)
Quyết định 1710/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND TỈnh về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012
  (06/07/2011)
lich công tác Trưởng PGD ĐT TP Mỹ Tho từ 30/5/2011 đến 04/6/2011
  (31/05/2011)
Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
  (02/06/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 06/6/2011 đến 11/6/2011
  (08/06/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 13/6/2011 đến 17/6/2011
  (13/06/2011)
Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý trường THCS năm học 2010-2011
  (17/05/2011)
Các biểu mẫu đánh giá giáo viên và CBQL THCS năm học 2010-2011
  (17/05/2011)
Hướng dẫn đánh giá CB, GV mầm non, tiểu học năm học 2010-2011
  (17/05/2011)
Mẫu tổng hợp đánh giá CB, GV các bậc học năm học 2010-2011
  (17/05/2011)
Hồ sơ xét chuyển loại, ngạch cán bộ, giáo viên
  (06/05/2011)
Thông báo thay đổi ngày họp lệ hiệu trưởng tháng 5/2011
  (26/04/2011)
Danh sách học sinh đạt giải thi Toán trên Internet cấp Thành phố năm học 2010 - 2011
  (20/04/2011)
Kết quả chấm sản phẩm CNTT vòng chung khảo
  (31/03/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho từ 04/4/2011đến 10/4/2011
  (04/04/2011)
Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần IX năm 2010 - 2011
  (07/04/2011)
Lịch công tác Trưởng PGDĐT TP Mỹ Tho
  (13/04/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho từ 28/3/2011 đến 02/4/2011
  (28/03/2011)
Mẫu hồ sơ về công tác nhân sự năm học 2011 - 2012
  (14/03/2011)
Mẫu công tác Tổ chức
  (14/03/2011)
Mẫu hồ sơ công tác Tổ chức
  (14/03/2011)
Kế hoạch phát triển năm học 2011 - 2012
  (01/03/2011)
Kiểm tra chất lượng GHK2 năm học 2010 - 2011
  (01/03/2011)
Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng (trung học cơ sở)
  (03/03/2011)
Lịch công tác tuân 01 tháng 3 năm 2011 của Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho.
  (28/02/2011)
Thực hiện chương trình PMIS
  (24/02/2011)
Mẫu nâng lương năm 2011
  (11/02/2011)
Kế hoạch triển khai quyết định 239 của TTCP
  (19/01/2011)
Báo cáo sơ kết HK1 năm học 2010 - 2011
  (19/01/2011)
quyết định 3141 của Bộ GD&ĐT
  (20/01/2011)
Thông tư số 23 của Bộ GD&ĐT
  (20/01/2011)
Lich hoc Nghi quyet
  (11/01/2011)
Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch 2011
  (22/12/2010)
Mẫu danh sách xin làm thẻ công chức
  (01/12/2010)
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh TG gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2010)
  (16/11/2010)
Cẩn thận nhận EMAIL lừa
  (10/11/2010)
Kế hoạch mở các vòng thi giải Toán trên Internet
  (07/11/2010)
Kết quả Hội diễn " Âm Vang Hào Khí Thăng Long "
  (11/10/2010)
Hướng dẫn công tác quy hoạch CBQL giai đoạn (2010-2015)
  (05/10/2010)
Xét nghỉ việc theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
  (01/10/2010)
Nâng lương 6 tháng cuối năm 2010
  (28/09/2010)
Mẫu báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2010 - 2011
  (27/09/2010)
Thư Chủ tịch nước CHXHCNVN
  (01/09/2010)
thư chủ tịch Tỉnh về việc khai giảng năm học 2010-2011
  (27/08/2010)
Cong nghe thong tin du thi cap thanh
  (28/05/2010)
V/v Hướng dẫn bổ sung tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2010 -2011
  (13/05/2010)
V/V mua sắm các trang thiết bị cho Trung tâm học tập cộng đồng.
  (12/05/2010)
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp tỉnh năm 2010
  (12/05/2010)
V/v khảo sát hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.
  (12/05/2010)
Cảnh báo : "Nhận VIRUS mà không hay !"
  (05/05/2010)
Hướng dẫn xét thi đua năm học 2009 - 2010
  (04/05/2010)
Mẫu đánh giá cán bộ, giáo viên phục vụ giảng dạy
  (21/04/2010)
Mẫu đánh giá giáo viên trực tiếp giảng dạy
  (21/04/2010)
kết quả SKKN cấp thành phố năm học 2009 - 2010
  (19/04/2010)
Cuộc Thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng năm 2010
  (09/04/2010)
Kế hoạch học chuyên đề tư tưởng tấm ương đạo đức Hồ Chí Minh
  (03/04/2010)
Báo cáo phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2009-2010
  (02/04/2010)
V/v kiểm tra việc tổ chức thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào thi đua
  (24/03/2010)
Thong bao danh sach thi sinh thanh pho My Tho tham du thi tin hoc tre cap Tinh 2009-2010
  (29/03/2010)
Về việc tổ chức Hội thi vẽ tranh hưởng ứng “ Festival trái cây Việt Nam ” Thành phố Mỹ Tho – Năm 2010
  (30/03/2010)
Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ học vụ năm học 2009 - 2010
  (30/03/2010)
Mẫu báo cáo nhu cầu viên chức năm học 2010 - 2011
  (18/03/2010)
Mẫu đề nghị nâng lương 6 tháng đầu năm 2010
  (17/03/2010)
Thuyên chuyển công chức, viên chức năm học 2010-2011
  (17/03/2010)
Điều chỉnh kế hoạch Thi Giải thưởng Nguyễn Hữu Huân
  (10/03/2010)
Về việc xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 11 năm 2010
  (09/03/2010)
Thông tư 22 về việc xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
  (09/03/2010)
Mẫu xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
  (09/03/2010)
Hướng dẫn xét duyệt SKKN năm học 2009 - 2010
  (23/02/2010)
V/v thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  (12/01/2010)
Báo cáo sơ kết HKI - Năm học 2009 - 2010
  (26/01/2010)
Chương trình sơ kết HKI - Năm học 2009 -2010
  (26/01/2010)
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Báo cáo sơ kết HKI - Năm học 2009 - 2010
  (26/01/2010)
Hợp đồng làm việc lần đầu cho viên chức mới tuyển
  (25/01/2010)
Mẫu hợp đồng lao động
  (25/01/2010)
thi đua
  (07/01/2010)
Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2009 - 2010
  (31/12/2009)
Chương trình phòng chống tham nhũng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
  (31/12/2009)
Danh sách Giáo viên học Tin Học A
  (31/12/2009)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
  (02/01/2010)
Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
  (02/01/2010)
Mẫu báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 - 2010
  (29/12/2009)
Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
  (01/12/2009)
Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010
  (01/12/2009)
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2009 tại thành phố Mỹ Tho
  (01/12/2009)
Bổ sung hình thức kiểm tra học kỳ I môn GDCD năm học 2009 - 2010
  (01/12/2009)
Mẫu đăng ký Danh hiệu thi đua
  (18/11/2009)
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học
  (19/11/2009)
Trường Tiểu học Tân Long đón nhận Bằng công nhận trường đạy chuẩn Quốc gia
  (27/11/2009)
Thông tư số 28 v/v Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
  (13/11/2009)
mẫu biên bản kiểm tra
  (16/11/2009)
Thư của Chủ tịch nước gửi nhân Ngày Nhà Giáo Việ Nam
  (16/11/2009)
Hướng dẫn tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009
  (06/11/2009)
Danh sách giáo viên dự lớp bồi dưỡng Tin Học 9
  (25/10/2009)
kế họach y tế
  (22/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (21/10/2009)
hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2009-2010
  (20/10/2009)
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập
  (17/10/2009)
Hội nghị Thanh tra năm học 2009 - 2010
  (17/10/2009)
Bảng chấm điểm thi đua "Xây dựng đô thị sạch"
  (09/10/2009)
Nghỉ hưu theo NĐ 132 và nâng lương 6 tháng cuối năm 2009
  (07/10/2009)
Mẫu nâng lương 1A, 1B
  (07/10/2009)
Họp mạng lưới môn Tin học và Y tế trường học.
  (14/09/2009)
Không kỳ thị với trẻ em nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi
  (15/09/2009)
Chỉ đạo xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
  (12/09/2009)
Thông tư Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non
  (12/09/2009)
Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  (12/09/2009)
Mẫu báo cáo quy mô trường lớp
  (10/09/2009)
Mẫu báo cáo học sinh, giáo viên
  (10/09/2009)
Tổng kết hoạt động chuyên môn Bậc Tiểu học năm học 2008 - 2009
  (08/09/2009)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 Bậc Tiểu học
  (08/09/2009)
Kế hoạch tháng 9
  (06/09/2009)
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
  (18/08/2009)
Kế hoạch phòng chống dịch cúm A H1N1
  (12/08/2009)
Tài liệu hướng dẫn phòng chống đại dịch cúm A H1N1 cho các trường học
  (12/08/2009)
Tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch cúm A H1N1
  (12/08/2009)
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)
  (01/08/2009)
Kế hoạch phòng chống đại dịch cúm của ngành GD&ĐT TP Mỹ Tho.
  (01/08/2009)
Kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)
  (31/07/2009)
Lịch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  (23/07/2009)
Hãy cẩn thận, coi chừng nhận virus mà không biết!
  (04/07/2009)
Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
  (01/07/2009)
Kết quả thi đua Giáo dục Tiểu học năm học 2008 - 2009
  (02/07/2009)
Kết quả thi đua Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2008 - 2009
  (02/07/2009)
Kết quả thi đua Giáo dục Mầm non năm học 2008 - 2009
  (02/07/2009)
Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và Phương hướng nhiện vụ năm học 2009-2010
  (24/06/2009)
Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
  (24/06/2009)
Quy chế Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
  (24/06/2009)
Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục mầm non khóa 2, năm học 2008-2009
  (24/06/2009)
Công văn số 129/TB-CBQLGDHCM V/V Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục mầm non khóa 2, năm học 2008-2009
  (24/06/2009)
Mẫu đăng ký tham dự lớp tập huấn cộng tác viên thanh tra Mầm non – K2
  (24/06/2009)
Giới thiệu 5 thần đồng của thế giới
  (15/06/2009)
Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang
  (14/06/2009)
Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2009 và chuẩn bị cho năm học 2009 - 2010
  (29/05/2009)
Mẫu báo cáo "Xây dựng trường học thân thiện"
  (26/05/2009)
Kế hoạch xây dựng phong trào thi đua "Dân vận khéo"
  (19/05/2009)
Danh sách học sinh tham dự kỳ thi " Viết đúng viết đẹp " cấp tỉnh năm 2008 - 2009 bậc Tiểu Học
  (14/05/2009)
Hướng dẫn khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục
  (18/05/2009)
Báo cáo thi đua năm học 2008 - 2009
  (18/05/2009)
Thông báo nâng lương đợt 6 tháng đầu năm 2009
  (14/05/2009)
Kết quả LĐTT năm học 2007 - 2008
  (13/05/2009)
Kết quả LĐTT Năm học 2007 - 2008
  (13/05/2009)
Ngành Giáo dục - Đào tạo TP Mỹ Tho hướng dẫn các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tổ chức Kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2008 – 2009
  (29/04/2009)
Thực hiện Báo cáo Tổng kết năm học 2008 - 2009
  (10/05/2009)
Biểu mẩu báo cáo tổng kết năm học 2008 -2009
  (10/05/2009)
Đề cương báo cáo tổng kết năm học 2008 -2009
  (10/05/2009)
Tăng cường phòng chống dịch cúm A/H1N1 và bệnh dịch mùa hè
  (10/05/2009)
Kế hoạch học tập các Nghị quyết
  (09/05/2009)
Mẫu tổng hợp đánh giá cán bộ giáo viên năm học 2008 - 2009 (M2)
  (06/05/2009)
Mẫu tổng hợp đánh giá cán bộ giáo viên năm học 2008 - 2009 (M3)
  (06/05/2009)
Thuyên chuyển trong thành phố
  (04/05/2009)
thuyên chuyển trong thành phố
  (04/05/2009)
Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tại cuộc họp giao ban ngày 20/4/2009
  (26/04/2009)
Danh mục đề tài sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp thành phố Ngành Giáo dục Mầm Non năm học 2008 -2009
  (16/04/2009)
Danh mục đề tài sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp thành phố Ngành Giáo dục Tiểu học năm học 2008 -2009
  (16/04/2009)
Danh mục đề tài sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp thành phố Ngành Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2008 -2009
  (16/04/2009)
Kiểm tra việc tổ chức thực hiện 2 cuộc vận động và phong trào thi đua
  (05/04/2009)
Hướng dẫn thực hiện công văn số 1098/UBND-VX ngày 13.3.2009 của UBND tỉnh về việc thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS & THPT.
  (05/04/2009)
Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  (05/04/2009)
Kết quả thi "Vở sạch chữ đẹp" bậc Tiểu học năm 2008 - 2009
  (29/03/2009)
Kết quả thi "Vở sạch chữ đẹp" bậc Tiểu học năm 2008 - 2009
  (29/03/2009)
Kết quả thi "Vở sạch chữ đẹp" bậc Tiểu học năm 2008 - 2009
  (29/03/2009)
Kế hoạch Tháng 3 năm 2009
  (06/03/2009)
Danh sách Giáo viên dự thi " Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh " bậc Tiểu học
  (06/03/2009)
Kế hoạch liên tịch về việc triển khai thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần VIII, năm 2009
  (06/03/2009)
Kế hoạch liên Ngành triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần 2, năm 2009
  (07/03/2009)
Công tác tổ chức biên chế
  (07/03/2009)
Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Năm học 2008 - 2009 Giáo dục Mầm non
  (20/02/2009)
Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2009
  (03/02/2009)
Kết quả thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh
  (15/01/2009)
Giải nhì "Giọng ca vàng VOH" TP Hồ Chí Minh năm 2008
  (19/01/2009)
Liên đội Trường THCS Lê Ngọc Hân gây quỹ "Vượt khó học tốt"
  (19/01/2009)
Thống kê nhân sự năm học 2008 - 2009
  (09/01/2009)
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2009
  (05/01/2009)
Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước.
  (05/01/2009)
Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Mỹ Tho trong việc hưởng ứng chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng
  (05/01/2009)
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục : Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013
  (07/01/2009)
Kết quả tiếng hát Giáo viên - Học sinh Tiểu học năm học 2008 – 2009
  (26/12/2008)
Kế hoạch tháng 12
  (04/12/2008)
Tin bão số 10
  (17/11/2008)
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 26 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2008)
  (14/11/2008)
Kế hoạch tiếp đoàn kiểm tra công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm 2008
  (14/11/2008)
Mẫu khen thưởng sự nghiệp giáo dục
  (06/11/2008)
Báo cáo hoạt động tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11
  (29/10/2008)
Kết quả thi đồ dùng dạy học bằng giáo án điện tử cấp Tiểu học
  (29/10/2008)
Quy định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang năm học 2008 -2009
  (23/10/2008)
Danh sách học sinh dự thi " Văn hay chữ tốt " cấp tỉnh năm học 2008 -2009
  (23/10/2008)
Mẫu dùng để lập danh sách nâng lương cho CBCC năm 2008
  (22/10/2008)
Kế hoạch học tập Nghị quyết 14-NQ/TU
  (16/10/2008)
Kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy tốt theo phương pháp tích cực và thi giáo án điện tử cấp THCS năm học 2008 -2009
  (13/10/2008)
Kế hoạch tháng 10
  (06/10/2008)
Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp làm việc với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường và trung tâm trực thuộc ngày 22/9/2008
  (02/10/2008)
Kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2008 - 2009
  (02/10/2008)
Công đoàn Giáo dục thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác công đoàn năm học 2007 - 2008
  (26/09/2008)
Tổ chức lớp học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  (25/09/2008)
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NGOẠI NGỮ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  (12/09/2008)
Chương trình Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục hoà nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở (14/09/07)
  (12/09/2008)
QUYẾT ĐỊNH 51 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH
  (17/09/2008)
KẾ HOẠCH Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2008 - 2009
  (17/09/2008)
Báo tổng kết YTHĐ
  (17/09/2008)
Triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong ngành Giáo dục & Đào tạo Thành phố Mỹ Tho năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008-2013
  (16/09/2008)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008 – 2009 BẬC TIỂU HỌC
  (15/09/2008)
THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
  (15/09/2008)
BÁO CÁO QUY MÔ TRƯỜNG LỚP NĂM HỌC 2008 - 2009
  (14/09/2008)
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tiền Giang Ban hành Quy chế tiếp công dân
  (06/09/2008)
PHƯỜNG 5 LIÊN HOAN GIA ĐÌNH HIẾU HỌC
  (05/09/2008)
Ngày Hội Bé đến trường - Trường Mẫu giáo Sao Sáng
  (05/09/2008)
Kế hoạch tập huấn CBQL và chuyên môn THCS năm 2008
  (04/09/2008)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09
  (04/09/2008)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC NĂM HỌC 2008-2009
  (03/09/2008)
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2008-2009
  (03/09/2008)
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2008-2009(TIỂU HỌC-THCS)
  (03/09/2008)
.
 
 
 
THÔNG BÁO
 
 
(25/01/2017)
 
 
(12/01/2017)
 
 
(30/12/2016)
 
 
(09/12/2016)
 
 
(30/11/2016)
 
 
(24/11/2016)
Xem thêm ...
THƯ MỜI
Xem thêm ...
TÀI NGUYÊN
 
 
 
 
 
 
 
 
  Xem thêm ...
 
  Đề thi tham khảo
-  
-  
-  
-  
-  
-  
  Xem thêm ...
  Quảng cáo

 
 
 
 

Trang chủ Danh sách Email Webmail
© 2007 Bản quyền thuộc về Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tp.Mỹ Tho 
Giấy phép số 187/GP-BC do Cục Báo Chí Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 14/05/2007
Thiết kế bởi Trung Tâm Tin Học Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Tiền Giang